Kremácia

Dôstojná kremácia pod dohľadom skúsených profesionálov

Spálenie telesných pozostatkov, čiže kremácia, je u nás v posledných rokoch na vzostupe. Tradičné pohreby do zeme sú najmä vo väčších mestách častejšie nahrádzané spopolňovaním. Aj situácia na dedinách sa začína pomaly meniť. Je mýtom, že kremácia nie je cirkvou (rímskokatolíckou či gréckokatolíckou) schválená. Je akceptovateľná a predstavuje štátom aj cirkvou oficiálne uznaný spôsob pochovávania zosnulých na pohrebných miestach na Slovensku.

Kremácia

Kremácia ako čoraz preferovanejšie riešenie

Ako pochovávanie do zeme, tak aj kremácia predstavuje etické riešenie pri úmrtí človeka. Je založená na maximálnej úcte a rešpekte k telesným pozostatkom – garantujeme, že na to striktne dbáme pri každom nebožtíkovi. Je viac dôvodov, prečo sa kremácia stáva čoraz viac preferovanejším spôsobom. Obzvlášť na mestských cintorínoch narastá v posledných rokoch problém s nedostatkom voľných hrobových miest. Urnový hrob zaberá v priemere len cca štvrtinovú plochu v porovnaní s klasickou hrobkou. Nehovoriac o tom, že do urnového hrobu je možné uložiť viac urien.

Priestor nie je jediným benefitom. Kremácia umožňuje menej náročnejšiu mobilitu s urnou a v prípade potreby je jednoduchšie aj jej premiestnenie na iné pohrebisko – napríklad ak sa deti presťahujú do vzdialenejšieho mesta a chcú preniesť urny s pozostatkami rodičov na iné miesto či cintorín, ktorý sa nachádza bližšie pri ich novom bydlisku. Kremácia taktiež zohľadňuje environmentálne hľadisko. Hrobové miesto, kde je urna s popolom uložená, nie je kontaminované telesnými pozostatkami.

kremácia pod dohľadom profesionálov

Zverte kremáciu a celý pohreb odborníkom

Skúsené pohrebníctvo Ján Molnár zabezpečuje kremáciu bez účastí (spopolneniu zosnulého nepredchádza smútočný obrad; zvyčajne sa rodina a blízki príbuzní stretnú pred alebo po vložení urny do hrobu, príp. urnovej steny), avšak je možná aj kremácia s obradom – občianskym či cirkevným. Blízkym príbuzným v prípade dohody umožňujeme prítomnosť v čase konečného uzavretia rakvy a jej vkladaní do kremačnej pece. Naše krematórium prísne dbá na protipožiarnu bezpečnosť, hygienickú čistotu a sterilitu pri procese kremácie, ako aj pri ostatných poskytovaných pohrebných službách. Tie prebiehajú v réžii vyškoleného personálu. Zakaždým sa usilujeme o flexibilitu, rýchlosť a maximálnu profesionalitu, s ohľadom na empatiu a súcit s pozostalými.